Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai gửi kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

Cập nhật 12/5/2022, 16:05:28

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cư tri tỉnh Gia Lai gửi kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.


Lượt xem:

Trả lời