Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội cấp tỉnh và cấp huyện năm 2019

Cập nhật 14/8/2019, 14:08:25

Tỉnh ủy Gia Lai vừa công bố Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội cấp tỉnh và cấp huyện năm 2019. 

Theo quyết định, có 537 thí sinh đủ điều kiện dự thi và 03 thí sinh không đủ điều kiện dự thi, kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội cấp tỉnh và cấp huyện năm 2019. Thông tin về danh sách cụ thể được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Gia Lai (tinhuygialai.org.vn)./.

Ngô Thanh, Đào Hiền


Lượt xem: 46

Trả lời