Phát huy bài học Cách mạng Tháng Tám về tập hợp khối đại đoàn kết dân tộc

Cập nhật 19/8/2019, 14:08:52

Thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám là biểu tượng tuyệt vời của sức mạnh đoàn kết các dân tộc Việt Nam. Nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, trong đó đại đoàn kết toàn dân tộc và vận dụng bài học lịch sử đó trong giai đoạn cách mạng hiện nay luôn được Đảng ta coi là một trong những vấn đề có ý nghĩa quan trọng hàng đầu.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động với nhiều hình thức thiết thực để tập hợp, lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư; cùng Đảng, Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã tạo nên một bước ngoặt lịch sử, đưa nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một quốc gia độc lập, tự do. Thành công của Cách mạng tháng Tám chính là việc quy tụ được sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc, chớp thời cơ để giành độc lập.

 “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Câu nói bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi vào tâm trí của mọi người dân Việt Nam trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Quá trình phát triển và tiến lên của đất nước không tách rời khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam họp tại Pleiku ngày 19/4/1946 cũng chứa đựng những tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Bác Hồ kính yêu đối với đồng bào các dân tộc thiểu số miền Nam và đặc biệt là thể hiện tư tưởng, giá trị to lớn về tinh thần đại đoàn kết các dân tộc – yếu tố mang tính quyết định đến thắng lợi của cách mạng trong mọi thời đại. Những lời căn dặn trong bức thư của Bác luôn là nguồn cổ vũ, động viên, khơi dậy truyền thống yêu nước và phát huy tinh thần đoàn kết trong sự nghiệp đổi mới hôm nay.

Bà Rơ Chăm H’Yéo – Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Gia Lai cho biết: “Đối với các cuộc cách mạng của nước ta  đều dựa vào dân, vì dân,  toàn dân xây dựng đất nước. Từ đó tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân tộc của Việt Nam nói chung, 34 dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn Gia Lai đó là quyết định cho  thắng lợi trong xây dựng tỉnh Gia Lai chúng ta.  Bác Hồ nói: Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Jrai hay Êđê đều là anh em ruột thịt, đều là dân tộc Việt Nam, chứng minh cụ thể sau 44 năm đất nước hòa bình, trong 34 anh em không phân biệt tiếng nói, văn hóa, dân tộc, đoàn kết một lòng”.

Vận dụng bài học của Cách mạng tháng Tám về đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, trong giai đoạn cách mạng hiện nay, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động với nhiều hình thức thiết thực để tập hợp, lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư; cùng Đảng, Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước góp phần tích cực vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa của công cuộc đổi mới. Đặc biệt là việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những mô hình ý nghĩa, thiết thực đã tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Chị Rcom Mloat – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, Gia Lai nêu: “Học tập và làm theo gương Bác bằng việc phát động phong trào, xây dựng các mô hình tiết kiệm tại các chi, tổ phụ nữ, thời gian qua, Hội Phụ nữ xã đã triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình này. Thông qua các mô hình tiết kiệm đã thu hút đông đảo chị em tham gia, góp phần hỗ trợ nhiều chị em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống”.

Anh Trần Quang Hùng – Bí thư Huyện đoàn Phú Thiện, Gia Lai nói: “Năm 2019 là năm thanh niên tình nguyện, mọi hoạt động đều xuất phát từ tinh thần tình nguyện, lấy những hoạt động trọng tâm để tuổi trẻ vừa có đóng góp chung vừa để giáo dục đoàn viên thanh niên học tập, làm theo lời Bác”.

Khí thế, tinh thần và những bài học từ Cách mạng Tháng Tám vẫn luôn tiếp thêm sức mạnh cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta trên hành trình đổi mới. Cùng với cả nước, khối đại đoàn kết 34 dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ luôn được bồi đắp bền vững, cùng chung tay xây dựng quê hương  ngày càng đổi mới và phát triển./.

Kim Châu, R’Piên


Lượt xem: 28

Trả lời