Phật giáo Gia Lai góp phần vào sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc

Cập nhật 01/6/2023, 20:06:05

Với phương châm “hộ quốc, an dân”, trong suốt chặng đường hành đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Gia Lai luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết các tôn giáo, khẳng định mối quan hệ gắn bó giữa đạo pháp và dân tộc, hết lòng phấn đấu vì cuộc sống tốt đẹp, ấm no, hạnh phúc của Nhân dân; góp phần quan trọng vào sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc.

Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, của các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng. Xuất phát trên những chủ trương đúng đắn, kịp thời của Đảng, Nhà nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) và của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN); Phật giáo Gia Lai luôn nhận thấy trách nhiệm và vai trò của mình trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; đặc biệt là trong việc vận động chức sắc, chức việc, tu sĩ và đồng bào phật tử hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do hệ thống MTTQ các cấp phát động. Những việc làm thiết thực đó đã góp phần tiếp tục củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc cùng xây dựng và phát triển địa phương.

Hòa thượng Thích Từ Vân – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai nói “Trong những năm qua, với sự hỗ trợ, giúp đỡ của chính quyền các cấp, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh hoạt động trong tinh thần “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội” và công tác nổi bật nhất là công tác từ thiện xã hội. Trong dịch bệnh vừa qua, Phật giáo luôn luôn đồng hành hỗ trợ, giúp đỡ các cơ quan, ban, ngành cùng nhau chống dịch và trong thời hiện tại thì với phương hướng là “đem đạo vào đời”, Phật giáo luôn luôn khuyến dụ chư tăng cố gắng thực hiện công tác từ thiện xã hội.”

Đồng hành cùng dân tộc, với phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, tăng ni, phật tử tỉnh Gia Lai đã khắc phục khó khăn, thử thách, ngoài công tác Phật sự còn tích cực tham gia các công tác khác ngoài xã hội như tham gia vào Ủy ban MTTQVN, HĐND các cấp; các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Quỹ vì người nghèo”…; tham gia tích cực các hoạt động xã hội từ thiện, nhân đạo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, tạo nên nét đẹp văn hóa, nghĩa tình của dân tộc Việt Nam, được các cấp chính quyền biểu dương, ghi nhận.

Ông Siu Trung –  Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Gia Lai cho biết “Ở tất cả các địa phương thì Phật giáo đều tham gia và cử đại diện tham gia Ủy ban MTTQVN tỉnh và rất tích cực trong việc tham gia các hoạt động của Mặt trận.
Sự đóng góp đó có ý nghĩa rất to lớn, đó là động viên được các tầng lớp nhân dân tham gia vào các hoạt động chung và xây dựng, phát triển về kinh tế-xã hội cũng như đảm bảo về an ninh-quốc phòng; góp phần thực hiện nghị quyết của Đảng, của chính quyền, các chương trình hoạt động của Mặt trận, làm cho khối đại đoàn kết ngày càng vững bền, bền chặt hơn.”

Là một bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Phật giáo Gia Lai đã và đang  phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, đồng hành cùng với chính quyền địa phương trong việc xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tham gia công tác từ thiện xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh, của đất nước trong giai đoạn mới. Và kết quả đạt được trong những năm qua tiếp tục khẳng định vị trí của Phật giáo trong lòng dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo; xây dựng cuộc sống mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Mỹ Tiến – Minh Trung


Lượt xem: 1

Trả lời