Kỳ họp thứ Chín – HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) thông qua 33 nghị quyết chuyên đề

Cập nhật 09/12/2022, 18:12:04

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, ý kiến tham gia của đại biểu; Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã thống nhất biểu quyết thông qua 35 nghị quyết, trong đó có 33 nghị quyết chuyên đề. Đây là các nghị quyết hết sức quan trọng nhằm hoạch định các chủ trương, chính sách để tỉnh Gia Lai triển khai trong năm 2023 và những năm tiếp theo, góp phần đưa Gia Lai phát triển nhanh, bền vững. Sau đây, Đài PT-TH Gia Lai xin trích đăng 33 nghị quyết chuyên đề được Kỳ họp thông qua.

33 nghị quyết chuyên đề được HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) thông qua tại Kỳ họp thứ Chín

 • Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh khóa XII năm 2023
 • Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh Về tình hình thực hiện và triển khai các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2018-2022”
 • Nghị quyết ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của HĐND tỉnh Gia Lai
 • Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ kinh phí ăn ở cho học viên tham gia khóa đào tạo để nâng cao năng lực và mức chi hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại các tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025
 • Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với hoạt động nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở từ kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 • Nghị quyết quy định nội dung và mức chi kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 • Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 • Nghị quyết quy định chi tiết danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 • Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm Y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2023 – 2025
 • Nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 • Nghị quyết quy định mức chi bồi dưỡng hàng tháng cho cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 • Nghị quyết ban hành quy định về cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; cơ chế huy động các nguồn lực khác thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 • Nghị quyết tiếp tục áp dụng giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của tỉnh Gia Lai thông qua tại Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh
 • Nghị quyết quy định mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 • Nghị quyết phê duyệt nội dung được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoặc hỗ trợ một phần kinh phí và quy định mức chi thực hiện các dự án phát triển sản xuất giống chủ lực và giống khác theo Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 • Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 • Nghị quyết quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 • Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 167/2016/NQ-HĐND ngày 30/3/2016 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư áp dụng tại địa bàn tỉnh Gia Lai
 • Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách địa phương của tỉnh Gia Lai
 • Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc và cải tạo nhà khách cũ thành trụ sở làm việc của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai
 • Nghị quyết về việc chấp thuận cơ cấu tổ chức và tăng vốn điều lệ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Gia Lai
 • Nghị quyết về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Gia Lai giai đoạn 2023-2025
 • Nghị quyết về đặt tên đường và công trình công cộng thuộc thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang
 • Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Phong trào nông dân Tây Sơn trên đất Gia Lai (Tây Sơn Thượng Đạo)
 • Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn huyện Chư Păh, huyện Đak Pơ, thị xã Ayun Pa, huyện Mang Yang, huyện la Pa và huyện Chư Sê; tỉnh Gia Lai
 • Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021
 • Nghị quyết về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất thực hiện trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai và điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh
 • Nghị quyết về việc thông qua danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thực hiện trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai và điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh
 • Nghị quyết quy định một số nội dung, mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 • Nghị quyết quy định một số nội dung và mức chi đặc thù triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 • Nghị quyết phân bổ dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023
 • Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung một số dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của tỉnh Gia Lai
 • Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương, Chương trình mục tiêu quốc gia và thông qua phương án phân bổ vốn năm 2023 nguồn ngân sách Trung ương.

 Đoàn Bình – Đức Hải – Đào Hiền


Lượt xem: 11

Trả lời