Kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Gia Lai

Cập nhật 25/3/2019, 15:03:34

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành vừa ký Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Gia Lai.

Theo đó, Trưởng Ban Chỉ đạo là ông Nguyễn Đức Hoàng – PCT UBND tỉnh; Sở KH & ĐT là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh về các chủ trương, chính sách và giải pháp chiến lược nhằm đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; giúp UBND tỉnh chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; giúp UBND tỉnh hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành và địa phương trong việc xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện; kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng trong quá trình thực hiện các chương trình đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh./.

Thiên Thanh


Lượt xem: 11

Trả lời