Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17 của Ban Bí tư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Cập nhật 31/3/2023, 16:03:07

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 142 về việc thực hiện Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới, cụ thể như sau:

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm. Trong đó cần phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm. Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế giữa các sở, ban, ngành và địa phương phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế. Đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn thực phẩm phù hợp với từng đối tượng, chú trọng truyền thông về trách nhiệm quản lý, bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm. Chủ động tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong tất cả các khâu, từ nguyên liệu đến sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm. Xây dựng, phát triển các nguồn và chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng. Ưu tiên bố trí nguồn lực và kinh phí phù hợp cho công tác đảm bảo  an ninh, an toàn thực phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về đảm bảo trật tự, an toàn thực phẩm trong giai đoạn hiện nay./.

BT Lệ Xuân


Lượt xem: 4

Trả lời