Kế hoạch thúc đẩy xuất khẩu nông lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2030

Cập nhật 15/7/2021, 07:07:55

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 916 về việc thúc đẩy xuất khẩu nông lâm, thủy sản (NLTS) trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2030: Giá trị xuất khẩu các sản phẩm NLTS đạt khoảng 1.000 triệu USD; tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu NLTS đạt 6,5-7%/năm; khoảng 30% sản phẩm NLTS xuất khẩu được gắn thương hiệu quốc gia, 70% sản phẩm truy xuất được nguồn gốc; khoảng 50% giá trị xuất khẩu các sản phẩm NLTS là qua chế biến và chế biến sâu. Để đạt được mục tiêu này, kế hoạch yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan bám các nhiệm vụ và giải pháp tại Đề án thúc đẩy xuất khẩu NLTS đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 174/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các chương trình, dự án của tỉnh, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu NLTS gắn với mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững; áp dụng khoa học, công nghệ, số hóa trong sản xuất, chế biến, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm NLTS của tỉnh./.

 Trương Trang, R.Piên


Lượt xem: 4

Trả lời