Kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Cập nhật 24/6/2022, 14:06:21

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 1331 về triển khai thực hiện Quyết định số 411 ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

     Theo đó, với mục tiêu triển khai sử dụng các nền tảng số quốc gia và phát triển các nền tảng số của địa phương để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh Gia Lai; sử dụng các nền tảng số quốc gia sẵn có để tạo hạ tầng nền tảng, đồng bộ, tạo hệ sinh thái chuyển đổi số nhanh và hiệu quả, phát huy được sức mạnh tổng thể, tránh việc triển khai phân tán, rời rạc, sử dụng trùng lặp nhiều giải pháp khác nhau; tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2025, đối với phát triển kinh tế số, tỷ trọng kinh tế số sẽ chiếm tối thiểu 20% GRDP của tỉnh và đến năm 2030 sẽ chiếm tối thiểu 30% GRDP của tỉnh. Đối với phát triển xã hội số, đến năm 2025, tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 80% và tỷ lệ này sẽ đạt 95% vào năm 2030. Để đạt mục tiêu này, việc phát triển nền móng kinh tế số và xã hội số là hết sức cần thiết. Trong đó tập trung cho hoàn thiện thể chế; phát triển hạ tầng; phát triển nền tảng số; phát triển dữ liệu số; đảm bảo an toàn thông tin mạng và an ninh mạng; phát triển nhân lực số; phát triển kỹ năng số, công dân số và văn hóa số; phát triển doanh nghiệp số và phát triển thanh toán số. UBND tỉnh yêu cầu căn cứ vào Kế hoạch 1331, các đơn vị, địa phương chủ động triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao./.

Mỹ Tiến, Minh Trung

 


Lượt xem: 5

Trả lời