Kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể giai đoạn 2023-2028, kiểm kê di tích và công bố danh mục kiểm kê di tích giai đoạn 2024-2029 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Cập nhật 27/10/2022, 08:10:46

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể giai đoạn 2023-2028, kiểm kê di tích và công bố danh mục kiểm kê di tích giai đoạn 2024-2029 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Phạm vi kiểm kê sẽ được thực hiện tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Về đối tượng kiểm kê, đối với kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể giai đoạn 2023-2028 là các di sản văn hóa phi vật thể đang tồn tại, bị mai một hoặc mất đi, bao gồm tiếng nói, chữ viết của các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội; lễ hội truyền thống; nghề thủ công truyền thống và tri thức dân gian. Về kiểm kê di tích, công bố danh mục kiểm kê di tích giai đoạn 2024-2029 trên địa bàn tỉnh, đối tượng là các di tích chưa được lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích trên địa bàn tỉnh. Mục đích nhằm thống kê, xác định số lượng và phân loại, lập danh mục các loại hình di sản văn hóa phi vật thể đã có và đang tồn tại ở địa phương để có cơ sở khoa học hoạch định chính sách quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, góp phần phát triển văn hóa, du lịch và các hoạt động kinh tế-xã hội địa phương. Đồng thời rà soát, tổng hợp, điều chỉnh, bổ sung, công bố danh mục kiểm kê di tích và dự kiến lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích giai đoạn 2024-2029 trên địa bàn tỉnh, phục vụ công tác quản lý nhà nước về di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia./.

Mỹ Tiến, Minh Trung


Lượt xem: 5

Trả lời