Kế hoạch Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi

Cập nhật 07/9/2023, 10:09:35

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Mục tiêu triển khai Kế hoạch nhằm nâng cao khả năng ứng dụng và sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc và tổ chức quản lý, tổ chức Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Triển khai áp dụng công nghệ số, dữ liệu số nhằm đổi mới và tăng cường hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát, đánh giá; đổi mới phương pháp, chuyển đổi số trong truyền thông, tuyên truyền; nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện Chương trình. Tỉnh cũng tiếp tục hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận thông tin về khoa học công nghệ và quảng bá các sản phẩm của địa phương. Mục tiêu đến năm 2025: 100% cơ quan quản lý, thực hiện Chương trình từ cấp tỉnh đến cấp xã được triển khai hệ thống thông tin phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành, nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá; 100% việc báo cáo định kỳ, báo cáo giám sát, báo cáo tổng hợp, hệ thống chỉ tiêu Chương trình được thực hiện trên môi trường số, hướng tới thay thế các báo cáo truyền thống. Phấn đấu 100% các dữ liệu được công bố có khả năng khai thác trên môi trường số/.

Hà Đức  – Phi Long


Lượt xem: 12

Trả lời