Kbang tăng cường công tác phòng chống tham nhũng-lãng phí

Cập nhật 19/11/2018, 14:11:01

Thời gian qua, tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XII) về sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, UBND huyện Kbang đã xây dựng một chương trình hành động cụ thể theo lộ trình hàng năm gắn với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn bước đầu đạt hiệu quả tích cực.

Cùng với việc xây dựng và thẩm định đề án sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập trình Sở nội vụ và UBND tỉnh phê duyệt, đến thời điểm này huyện Kbang đã sáp nhập 5 đơn vị trường học giảm từ 52 xuống còn 47 đơn vị trường học, lập tờ trình đề nghị tiếp tục sáp nhập một số đơn vị sự nghiệp thuộc khối văn hóa xã hội và đang trong quá trình chờ triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt. Để góp phần phòng ngừa tham nhũng, việc chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158/2017 của Chính phủ, huyện Kbang cũng đã chuyển đổi hàng chục vị trí công chức cấp huyện, cấp xã (Chủ yếu là chức danh kế toán, địa chính, xây dựng…)

Ông Nguyễn Công Đạo – Trưởng phòng Nội  vụ huyện Kbang cho biết: “Chúng tôi tập trung  xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung chương trình hành động thực hiện hai nghị quyết, tham mưu giúp UBND huyện  quyết định việc sáp nhập một số đơn vị trường học, đơn vị sự nghiệp.  Tham mưu thực hiện chuyển đổi vị trí một số chức danh trong lĩnh vực nhảy cảm dễ phát sinh tiêu cực  theo tinh thần của Nghị định 158  của Chính phủ về chuyển đổi vị trí chức danh, việc làm phù hợp với tình hình thực tế địa phương”.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra phòng chống tham nhũng trên địa bàn, những năm qua Thanh tra huyện Kbang với vai trò là cơ quan thường trực đã tích cực tham mưu giúp UBND huyện chỉ đạo và thanh tra toàn diện các lĩnh vực có sử dụng ngân sách nhà nước, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng như; đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý dất đai, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn. Cũng với đó đã  chủ trì tham mưu giúp UBND huyện thực hiện tốt việc kê khai tài sản thu nhập đối với các đối tượng cán bộ công chức, viên chức trong diện bắt buộc phải kê khai đảm bảo đúng quy định, đạt yêu cầu đề ra.

Ông Vũ Văn Hiền – Chánh Thanh tra huyện Kbang cho biết: “Hàng năm cơ quan Thanh tra là chủ trì thường xuyên phối hợp với các đơn vị, địa phương đôn đốc xây dựng  chương trình hành động phòng chống tham nũng, lãng phí tại mỗi địa phương đơn vị, theo đó xây dựng chương trình hành động tổng thể của huyện. Tổ chức thanh tra định kỳ, thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm trong quản lý kinh tế, đất đai , kê khai tài sản thu nhập đạt kết quả”.

Với việc chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều biện pháp đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả trong những năm qua, hy vọng rằng; trong năm 2019 và những năm tiếp theo huyện Kbang sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả trong công tác này theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và địa phương./.

Gia Cư,  Mạnh Hà 


Lượt xem: 24

Trả lời