Ia Grai huy động nguồn lực xây dựng làng nông thôn mới

Cập nhật 21/5/2019, 15:05:30

Năm 2019,huyện Ia Grai phấn đấu xây dựng 6 làng ở 5 xã đạt chuẩn làng nông thôn mới. Tại xã biên giới Ia O đang tập trung xây dựng 2 làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số gồm làng O và Mit Kom 1.

Khó khăn đối với với làng O và làng Mít Kom 1 trong quá trình xây dựng làng nông thôn mới tập trung chủ yếu ở các tiêu chí: hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người và vệ sinh môi trường.  Điều này đòi hỏi nỗ lực rất lớn của địa phương cũng như sự chung lòng, chung sức của người dân để có thể đạt được các tiêu chí còn lại và về đích làng nông thôn mới. Sau hơn 8 năm thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới, đến nay, xã Ia O đã đạt 10/19 tiêu chí. Từ việc nỗ lực xây dựng làng O và Mit Kom 1 trở thành làng nông thôn mới địa phương sẽ nhân rộng ra các làng tiến tới cán đích xã đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình vào năm 2020./.

Kim Châu, R’Piên


Lượt xem: 18

Trả lời