Huyện Kông Chro tập trung đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị

Cập nhật 10/8/2018, 16:08:56

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro đang tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19 “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản ý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”- Hội nghị TW6 (khóa XII) đạt được những kết quả quan trọng.

Ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro đã kịp thời tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19- Hội nghị TW6 (khóa XII) đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất về tổ chức thực hiện 2 nghị quyết trên trong hệ thống chính trị và nhân dân ở địa phương. Việc tổ chức thực hiện các nghị quyết đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, liên thông; gắn đổi mới tổ chức bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh giản biên chế; cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương.

Ông Trần Biểu – Trưởng Phòng Nội vụ huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Huyện đã thành lập ban chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 – Hội nghị TW6 (khóa XII), trong đó xác định mục tiêu, giải pháp, lộ trình; phân công nhiệm vụ cụ thể từng cơ quan ban ngành. Phòng Nội vụ cũng đã tích cực tham mưu UBND huyện về công tác nhân sự, bộ máy khối chính quyền trong việc triển khai công tác sát nhập các cơ quan, trên cơ sở tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân địa phương”.

Về thực hiện nghị quyết số 18, đến nay huyện Kông Chro đã bố trí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện và trong tháng 8 này hoàn thành đề án Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Huyện Kông Chro cũng đang sắp xếp, sát nhập các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, sẽ giảm 2 phòng. Hiện trên địa bàn huyện có 112 thôn, làng, tổ dân phố; sẽ sắp xếp, sát nhập còn 68 thôn, làng, tổ dân phố.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 19 trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo, huyện đang thực hiện việc nhập lớp, ghép lớp, sắp xếp các điểm trường và hoàn thành việc sát nhập 6 trường tiểu học với 6 trường THCS tại 6 xã trong huyện trước khi bước vào năm học 2018-2019. Qua đó sẽ góp phần khắc phục được tình trạng thiếu giáo viên ở địa phương.

Ông Nguyễn Chí Thanh – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kông Chro, Gia Lai cũng cho biết: “Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tích cực tham mưu UBND huyện thực hiện đề án sát nhập các trường nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các trường. Sau khi sát nhập thì có dôi dư 1 số cán bộ quản lý như phó hiệu trưởng của 6 trường tiểu học và nhân viên phục vụ, phòng sẽ tham mưu UBND huyện bố trí việc làm, chức danh phù hợp đối với các trường hợp trên”.

Cũng liên quan đến thực hiện Nghị quyết số 19, UBND huyện Kông Chro đang đẩy nhanh tiến độ sát nhập, hợp nhất một số cơ quan, đơn vị khối đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Trung ương.

Về vấn đề này ông Phan Văn Trung – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Để thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 – Hội nghị TW6 (khóa XII), huyện đã tập trung triển khai tốt các phần việc, nhất là chuẩn bị nhân sự. Huyện đang triển khai đề án thành lập Trung tâm Văn hóa và Thông tin huyện trên sơ sở sát nhập Đội Thông tin lưu động của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện và Thư viện, Đài TT-TH huyện; hợp nhất 3 trạm gồm: Trạm Thú y, Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật thành Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện. Đến năm 2019 sẽ hoàn thành việc sát nhập các trường học ở huyện. Nhìn chung cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong huyện đồng tình cao với chủ trương thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19- Hội nghị TW 6(khóa XII)”.

Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro xác định, trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 – Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ và bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, thống nhất của Đảng vì mục tiêu chung đó là đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy trong cả hệ thống chính trị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng địa phương ngày càng phát triển./.

Hà Đức, R’Piên

 


Lượt xem: 71

Trả lời