Huyện Ia Grai triển khai nhiều giải pháp để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Cập nhật 15/7/2021, 07:07:00

Huyện Ia Grai phấn đấu đến năm 2025 đón khoảng gần 20 ngàn lượt khách du lịch/năm, trong đó: Khách quốc tế đạt 400 lượt, khách nội địa đạt gần 19.500 lượt, doanh thu đạt 10 tỷ đồng. Định hướng đến năm 2030 ước đón hơn 31.700 lượt khách (tăng 10%/năm).

Để đạt được mục tiêu trên, huyện Ia Grai xác định thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến rõ rệt trong các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của du lịch đối với phát triển kinh tế – xã hội. Đặc biệt, vận dụng cơ chế, chính sách để ưu đãi, kêu gọi đầu tư, trong đó ưu tiên thu hút đầu tư vào các dự án du lịch được UBND tỉnh phê duyệt kêu gọi đầu tư. Cùng với đó, huyện tăng cường mời gọi đầu tư tại Khu du lịch sinh thái lòng hồ Sê San 4, Thác Mơ; xây dựng Khu Di tích lịch sử Chiến thắng Chư Nghé, Bến đò A Sanh,…và tiếp tục rà soát, đánh giá, bổ sung quy hoạch, khai thác các khu, điểm du lịch khám phá, trải nghiệm.

Thúy Diện, R’Piên


Lượt xem: 16

Trả lời