Huyện Chư Pưh: Tổ chức tọa đàm về các giải pháp đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Cập nhật 23/9/2013, 08:09:07

Huyện ủy Chư Pưh vừa tổ chức tọa đàm về các giải pháp đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Để Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh" đạt được kết quả, thời gian qua Huyện ủy Chưpưh đã tập trung tuyên truyền, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng nội dung và tổ chức học tập, làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ chính trị được giao. Tuy nhiên, qua 2 năm triển khai vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khuyết điểm. Đó là: việc triển khai Chỉ thị ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt, thụ động, trông chờ vào sự chỉ đạo của cấp trên; Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu ở một số cấp, ngành, địa phương chưa tốt… Trên cơ sở đó, Hội nghị đã thảo luận và đề ra nhiệm vụ trong thời gian tới. Đó là: Các cấp ủy Đảng phải nắm được nội dung Cuộc vận động và có giải pháp nghiêm túc triển khai thực hiện, chú trọng biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; tiếp tục triển khai việc đăng kí các nội dung làm theo tấm gương đạo đức của Bác gắn với chức trách nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người học; tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi kết quả làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm cơ sở để đánh giá chất lượng Đảng viên và phân loại tổ chức cơ sở Đảng vào dịp cuối năm./.

Ctv: Hà Chi


Lượt xem: 56

Trả lời