Huyện Chư Pah phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 còn 7,34%

Cập nhật 08/2/2023, 15:02:52

 Năm 2023, huyện Chư Pah phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) còn 7,34% (tương đương giảm 1,6% so với năm 2022).

Để đạt được kết quả này, huyện Chư Pah sẽ ưu tiên tập trung thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chuyển giao khoa học kỹ thuật giúp đồng bào dân tộc thiểu số áp dụng vào sản xuất, nâng cao đời sống. Được biết, đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Chư Pah giảm còn 8,94% (còn 1.824 hộ nghèo, đã giảm được 396 hộ so với năm 2021), mức giảm giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 136% kế hoạch đề ra của huyện và đạt 97,14% kế hoạch tỉnh giao.

Đoàn Bình, R’Piên


Lượt xem: 22

Trả lời