Hội thảo “Vai trò của gia đình, dòng họ trong xây dựng xã hội học tập góp phần giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa và những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam trong thời kỳ mới”

Cập nhật 15/8/2023, 17:08:11

Chiều nay (15/8), tại Hà Nội, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Vai trò của gia đình, dòng họ trong xây dựng xã hội học tập góp phần giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa và những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam trong thời kỳ mới”. Hội thảo được kết nối đến 63 điểm cầu trên toàn quốc. Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; GS. TS Nguyễn Thị Doan – Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Đoàn Văn Việt – Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hoàng Bình, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan nêu rõ: Hội thảo nhằm đánh giá một cách toàn diện vai trò của gia đình, dòng họ trong xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời. Đồng thời, nâng cao nhận thức của mọi người dân và toàn xã hội về vai trò, tác dụng của gia đình, dòng họ học tập trong cộng đồng, xã hội hiện nay. Qua đó, thúc đẩy phong trào học tập trên địa bàn dân cư, gắn kết các gia đình, dòng họ thành một lực lượng đoàn kết, nhất trí, đồng thuận trong phong trào toàn dân thi đua học tập suốt đời. Hội thảo sẽ góp phần thực hiện tốt chiến lược văn hóa, tìm ra yếu tố cốt lõi để giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc Việt Nam và phát huy những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch nghiên cứu, lồng ghép, sớm đề xuất việc gắn kết mô hình “Gia đình học tập” vào việc bình xét các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Việc tổ chức Hội thảo nhằm góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết Đai hội XIII của Đảng về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh của người Việt Nam và cụ thể hóa định hướng, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp. Do đó, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cấp, ngành cần quan tâm và nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về vai trò của gia đình, dòng họ trong việc nuôi dưỡng, giáo dục, vun đắp nguồn lực con người và giữ gìn ổn định xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững của đất nước. Trong đó, cần xác định rõ phát triển xã hội học tập là phát triển nguồn lực đặc biệt của quốc gia.

Các tham luận tại Hội thảo đã đưa ra nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo và đề xuất nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò của gia đình, dòng họ trong xây dựng xã hội học tập để góp phần giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa và những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam trong thời kỳ mới./.

Đức Hải – Minh Trung


Lượt xem: 1

Trả lời