Hội thảo khoa học “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giá trị lý luận và thực tiễn”

Cập nhật 18/5/2019, 22:05:29

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiều 17/5, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội thảo khoa học  với chủ đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giá trị lý luận và thực tiễn”.

50 năm qua, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là kim chỉ nam cho hoạt động của Đảng và nhân dân ta trên mọi phương diện, là tài sản quý giá của dân tộc ta, kết tinh những tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Di chúc thiêng liêng của Người luôn là nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần đoàn kết, yêu nước, vượt qua thử thách giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Hội thảo tiếp tục khẳng định tầm vóc lịch sử và giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc; tập trung thảo luận, nghiên cứu làm rõ các nội dung quan trọng, những giá trị cốt lõi trong Di chúc, những thành tựu sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện một tầm nhìn xa trông rộng, tầm chiến lược to lớn và có ý nghĩa thời đại sâu sắc với tinh thần xuyên suốt của Di chúc là “vì dân, vì nước” . 50 năm đã trôi qua nhưng những giá trị và ý nghĩa của Di chúc vẫn mãi trường tồn cùng dân tộc Việt Nam, là những lời căn dặn thiết tha, là sự kết tinh tinh thần, tư tưởng suốt đời phấn đấu hy sinh vì nước, vì dân của Người./.

Kim Châu, Huy Toàn


Lượt xem: 12

Trả lời