Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2014

Cập nhật 12/2/2015, 14:02:47

Sáng 12/2, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Gia Lai đã tổ chức tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Dự hội nghị có ông Kpă Thuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

 

Tổng kết công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2014.

 

Trong năm 2014, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh các cấp tiếp tục được kiện toàn, hoạt động ngày càng hiệu quả. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng diễn ra đúng kế hoạch. Các đối tượng qua tập huấn đã chuyển biến tích cực về nhận thức và có trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh trên từng cương vị chức trách, góp phần củng cố xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh.

 

Tuy nhiên qua quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại một số khiếm khuyết như việc quán triệt nhận thức các văn bản của Đảng, Nhà nước tại một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa đồng bộ; việc triển khai giáo dục quốc phòng an ninh ở cấp xã và một số cơ quan, đơn vị còn nhiều hạn chế. Theo đó, năm 2015 công tác giáo dục quốc phòng an ninh phải được tiến hành toàn diện, đồng bộ, có chiều sâu với mục tiêu xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./. 

Nhật Thành – R’Piên


Lượt xem: 47

Trả lời