Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8(khóa XI)

Cập nhật 16/1/2014, 07:01:32

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) cho gần 400 cán bộ, đảng viên thuộc 83 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

 

Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết TW8 (khóa XI).

 

Trong thời gian một ngày rưỡi, các cán bộ, đảng viên tham gia hội nghị được học tập, quán triệt Văn kiện Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) gồm các chuyên đề: “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; “Tình hình kinh tế- xã hội năm 2013, nhiệm vụ năm 2014 và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về kinh tế, xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”. Cùng với tổ chức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng học tập một cách nghiêm túc, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã xây dựng chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI)./.

Hà Đức-Minh Trí


Lượt xem: 53

Trả lời