Giai đoạn 2016-2020 Tây Nguyên dạy nghề cho 680.000 lao động

Cập nhật 17/7/2017, 14:07:46

Theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, giai đoạn 2016 – 2020 các tỉnh khu vực Tây Nguyên tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, giải quyết việc làm và xóa đói giảm nghèo.

Theo đó, giai đoạn 2016 – 2020, sẽ có khoảng 680.000 lao động trên địa bàn Tây Nguyên được dạy nghề, trong đó trình độ trung cấp, cao đẳng chiếm khoảng 10-12%; có khoảng 80% lao động nông thôn sau học nghề có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn. Các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, phấn đấu đến năm 2020, mỗi tỉnh có ít nhất một trường cao đẳng, trong đó mỗi trường có từ 2 – 3 nghề cấp độ ASEAN và 3 – 5 nghề cấp độ quốc gia. Để đạt được mục tiêu đề ra, hệ thống các trường dạy nghề trên địa bàn Tây Nguyên tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu học tập của lao động, nhất là lao động người dân tộc thiểu số. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp.  Đồng thời, tiến hành rà soát, sửa đổi và bổ sung về chế độ chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ tín dụng đối với học sinh, sinh viên học nghề có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức đào tạo nghề nội trú cho con em đồng bào dân tộc thiểu số. Có chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm cho thanh niên…./.

Đoàn Bình,  R’Piên


Lượt xem: 14

Trả lời