Gia Lai tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả gần 174.000 hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công đối với 25 dịch vụ công thiết yếu của Đề án 06

Cập nhật 03/1/2023, 09:01:58

Gần 174.000 là số lượng hồ sơ được các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh Gia Lai tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả qua Cổng Dịch vụ công đối với 25 dịch vụ công thiết yếu của Đề án 06 của Chính phủ.

Hiện nay, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Gia Lai đã triển khai 24/25 dịch vụ công, 01 dịch vụ công còn lại dự kiến hoàn thành theo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương. Trong đó, Công an tỉnh có 11 dịch vụ công; Sở Tư pháp có 05 dịch vụ công; Điện lực Gia Lai có 02 dịch vụ công; các sở: GD&ĐT, GTVT, LĐ-TB&XH, TN&MT, Cục thuế tỉnh, BHXH tỉnh, mỗi đơn vị có 01 dịch vụ công. Tính từ ngày 06/01/2022 đến nay, các sở, ngành, địa phương đã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả gần 174.000 hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công. Đối với 02 thủ tục liên thông: Liên thông đăng ký khai sinh – đăng ký thường trú – cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi đã thực hiện trên 33.600 hồ sơ và mới thực hiện liên thông điện tử từ Tư pháp qua Bảo hiểm xã hội, còn chuyển hồ sơ đăng ký thường trú qua cơ quan Công an vẫn tiến hành trực tiếp bằng hồ sơ giấy do hệ thống các phần mềm chưa kết nối. Ngoài ra, đối với thủ tục liên thông đăng ký khai tử – Xóa đăng ký thường trú – Trợ cấp mai táng phí chưa tích hợp trên cổng Dịch vụ công vì hiện nay, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan đang triển khai thí điểm tại Hà Nội, Hà Nam, chưa triển khai trên toàn quốc./.

 Thiên Thanh, Duy Linh


Lượt xem: 6

Trả lời