Gia Lai thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh DTTS trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

Cập nhật 24/1/2022, 09:01:33

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả chất lượng giáo dục cho học sinh dân tộc thiểu số (DTTS), góp phần nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; rút ngắn khoảng cách phát triển về giáo dục và đào tạo đối với đồng bào dân tộc thiểu số, UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm các cấp ủy đảng, các ngành, chính quyền và các lực lượng xã hội trong việc nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh DTTS; tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số, nâng cao tỷ lệ chuyên cần, hạn chế học sinh nghỉ học, bỏ học; tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giá trị sống, ý thức chấp hành pháp luật, ý thức bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, trách nhiệm công dân cho học sinh, đặc biệt là học sinh DTTS. 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp được tỉnh chú trọng thực hiện, đó là: Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục học sinh DTTS; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh DTTS; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ngành, đặc biệt là phụ huynh, học sinh DTTS đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục học sinh DTTS; Củng cố, sắp xếp mạng lưới, quy mô trường, lớp phù hợp; tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng nhu cầu dạy học, nuôi dưỡng và chăm sóc học sinh DTTS; Xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng học tập của học sinh DTTS ; Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học và tổ chức các hoạt động đặc thù phù hợp với đối tượng học sinh DTTS./.

 Thiên Thanh , R’Piên


Lượt xem: 21

Trả lời