Gia Lai sẽ xây dựng 06 mô hình nhà rông – bến nước truyền thống

Cập nhật 31/1/2023, 08:01:53

Gia Lai sẽ xây dựng 06 mô hình nhà rông truyền thống và bến nước truyền thống theo Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tỉnh Gia Lai giai đoạn 2023-2025”. Theo đó với Dự án thành phần khôi phục Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên của Đề án, bắt đầu từ năm 2023, tỉnh Gia Lai sẽ xây dựng mỗi năm 02 mô hình.

Trong số 06 mô hình nhà rông – bến nước dự kiến được xây dựng sẽ có 03 mô hình ở các địa phương có nhiều người dân là đồng bào Bahnar là: Chư Păh, Kbang, Kông Chro và 03 mô hình ở các địa phương có nhiều người dân là đồng bào Jrai là Đức Cơ, Ia Grai, TP. Pleiku. Việc xây dựng nhà rông và bến nước phải phù hợp với bản sắc văn hóa địa phương, sử dụng vật liệu tại chỗ, truyền thống, không tốn quá nhiều kinh phí cho đầu tư xây dựng và phải là điểm đến thu hút du lịch sau khi đưa vào sử dụng. Thực tế cho thấy, trong những năm gần đây, do tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường, của văn hóa và lối sống hiện đại nên một số yếu tố thuộc nghi lễ truyền thống và không gian văn hóa cồng chiêng (gồm nhà rông, bến nước, nương rẫy, nhà mồ, rừng…) có phần bị mai một trong đời sống cộng đồng các dân tộc bản địa tại Gia Lai. Vì vậy, xây dựng các mô hình nhà rông truyền thống và bến nước truyền thống là việc làm cần thiết nhằm góp phần khơi dậy niềm tự hào và góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội bền vững./.

Mỹ Tiến, R’Piên


Lượt xem: 8

Trả lời