Gia Lai phấn đấu trên 90% người dân vùng DTTS đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông

Cập nhật 19/12/2022, 08:12:41

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã có văn bản hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành triển khai thực hiện xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào DTTS của Tiểu dự án 1 – Dự án 5 thuộc Quyết định số1719/QĐ-TTg. Cụ thể với mục tiêu đến năm 2025 người dân tộc thiểu số từ 15 tuổi trở lên đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông trên 90%.

Nội dung thực hiện là xây dựng tài liệu phục vụ hướng dẫn dạy xóa mù chữ, thiết kế công nghệ, thiết bị lưu trữ cơ sở dữ liệu về xóa mù chữ, dạy học xóa mù chữ; bồi dưỡng, tập huấn, truyền thông, tuyên truyền; hỗ trợ người dân học xóa mù chữ; hỗ trợ tài liệu học tập, sách giáo khoa, văn phòng phẩm. Theo Kế hoạch, đối với giai đoạn xóa mù chữ 2021 – 2025, UBND tỉnh giao cho các địa phương thực hiện công tác xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào DTTS gồm: Số người học xóa mù chữ là 23.475 người; số lớp học xóa mù chữ, 735 lớp; số lượng tài liệu, sách giáo khoa, văn phòng phẩm phát cho người học, 23.475 bộ; số lượng đơn vị mua sắm trang thiết bị dạy xóa mù chữ, 176 bộ. Kinh phí phân bổ thực hiện xóa mù chữ giai đoạn 2021 – 2025 là hơn 46,5 tỷ đồng./.

 Trương Trang,  Minh Trung


Lượt xem: 8

Trả lời