Gia Lai: Hơn 92,7% số thôn, làng của các xã xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chuẩn văn hóa

Cập nhật 26/2/2023, 10:02:57

Gia Lai: Hơn 92,7% số thôn, làng của các xã xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chuẩn văn hóa.

Qua hơn 12 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Gia Lai, với quan điểm xây dựng NTM có đời sống văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; nhiều cuộc vận động, phong trào đã được triển khai sâu rộng đến các cấp, các ngành, địa phương trong toàn tỉnh như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,… thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện. Cùng với đó, hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở cũng đã được các địa phương từng bước xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ở cơ sở; góp phần giúp các xã hoàn thành tiêu chí số 6 trong xây dựng NTM. Đến nay, toàn tỉnh đã có 1.219/1.314 thôn, làng (của 182 xã xây dựng NTM) đạt tiêu chuẩn văn hóa (đạt tỷ lệ hơn 92,7%); đồng thời 1.259/1.314 thôn, làng có nhà văn hóa, nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng (đạt gần 96%). Toàn tỉnh đã có 130/182 xã đạt tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa (đạt 71,4%)./.

Mỹ Tiến, R’Piên


Lượt xem:

Trả lời