Gia Lai: Hơn 3.200 nhà tạm, nhà dột nát đã được xóa qua 10 năm xây dựng Nông thôn mới

Cập nhật 01/6/2020, 14:06:27

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới (NTM), những năm qua bên cạnh việc ban hành nhiều cơ chế chính sách, hỗ trợ vốn giúp người nghèo phát triển kinh tế, mở rộng quy mô sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo và làm giàu; tỉnh Gia Lai cũng đã tập trung nhiều nguồn lực hỗ trợ người nghèo xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống. 

Trong 10 năm xây dựng NTM (giai đoạn 2010-2020), đến nay toàn tỉnh đã xóa được hơn 3.200 nhà tạm, nhà dột nát; đồng thời xây mới và cải tạo đạt chuẩn hơn 135.500 nhà ở. Tính đến cuối năm 2019, toàn tỉnh đã có 97/184 xã xây dựng NTM đạt chuẩn về tiêu chí số 9 (tiêu chí nhà ở dân cư); tăng 91 xã so với năm 2011 và tăng 32 xã so với cuối năm 2015. Qua đó, tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân chung tay xây dựng NTM và thực hiện công cuộc đổi mới đất nước./.

 Mỹ Tiến, Xuân Huy


Lượt xem: 4

Trả lời