Gia Lai: Giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS

Cập nhật 03/12/2023, 07:12:38

Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, tỉnh Gia Lai hiện còn 31.502 hộ nghèo, chiếm 8,11% tổng số hộ toàn tỉnh.

Trong đó số hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số là 28.173 hộ, chiếm 17,05% hộ đồng bào DTTS. Với tỷ lệ này, hộ nghèo giảm 4,2% so với năm trước và giảm 8,53% so với đầu giai đoạn 2021-2025.

Từ năm 2021 đến nay, tỷ lệ giảm hộ nghèo đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh luôn đạt và vượt so với kế hoạch, năm 2023 bằng 140,4% so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, độ giảm nghèo bền vững không cao, vẫn còn hộ tái nghèo và hộ nghèo phát sinh mới trong năm, đặt ra những giải pháp cần thiết trong đầu tư đồng bộ các nguồn lực, các chính sách khác như hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất, hỗ trợ nhà ở, chính sách tín dụng xã hội, ưu tiên vùng đồng bào DTTS./.

 

Minh Lý – Huy Toàn


Lượt xem: 11

Trả lời