Gia Lai: Dự kiến kinh phí thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2023 là hơn 12 tỷ đồng

Cập nhật 27/2/2023, 08:02:53

Theo kế hoạch Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2023, toàn tỉnh có 102 ý tưởng sản phẩm tham gia đánh giá sản phẩm OCOP.

 Các sản phẩm đăng kí  theo 06 nhóm, ưu tiên các sản phẩm chủ lực của tỉnh, đặc trưng về giá trị văn hóa, lợi thế của địa phương; đặc biệt là các sản phẩm dịch vụ du lịch dựa trên các thế mạnh, lợi thế về điều kiện tự nhiên, nguồn nguyên liệu, tri thức và văn hóa bản địa theo hướng phát huy nội lực, gia tăng giá trị, gắn với phát triển cộng đồng. Dự kiến kinh phí thực hiện chương trình hơn 12 tỷ đồng, trong đó: Các sở, ngành của tỉnh gần 2 tỷ đồng; Các huyện, thị xã, thành phố hơn 10 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được tập trung cho công tác đào tạo, tập huấn; hỗ trợ phát triển thương hiệu, đăng kí sở hữu trí tuệ  và tổ chức các sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP. Qua đó nhằm khơi dậy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Thúy Diện, Phi Long


Lượt xem: 7

Trả lời