Gia Lai đang hoàn thiện đề án giúp các thôn, làng đặc biệt khó khăn phát triển

Cập nhật 21/10/2019, 13:10:03

Văn phòng UBND tỉnh vừa Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành tại cuộc hợp về tiến độ xây dựng Đề án đầu tư nguồn lực phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững cho các thôn, làng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở ngành hữu quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổng hợp hoàn thiện Đề án đầu tư nguồn lực phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững cho các thôn, làng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030 báo cáo UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó rà soát các thôn, làng đặc biệt khó khăn sau khi sáp nhập và xác định các nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững cho các thôn, làng đặc biệt khó khăn trong tỉnh một cách phù hợp để triển khai mang lại hiệu quả cao nhất./.

 Hà Đức,  R’Piên

 


Lượt xem: 31

Trả lời