Gia Lai chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng

Cập nhật 09/12/2019, 10:12:18

Trong năm 2019, tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai kế hoạch hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Trong đó, tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước một số cây trồng cạn chủ lực; chương trình trồng tái canh và ghép cải tạo cà phê; chuyển đổi cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả; khuyến khích kêu gọi và hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư dự án vào phát triển nông nghiệp nhằm tập trung thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Do đó sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2019 phát triển ổn định và tương đối toàn diện. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2019 (theo giá so sánh 2010) ước đạt 28.521 tỷ đồng, đạt 99,93% kế hoạch, tăng 5,29% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó: nông nghiệp tăng 5,1%; lâm nghiệp giảm 5,57%; thuỷ sản tăng 4,3% so với cùng kỳ./.

Lê Thư, Minh Trí


Lượt xem: 112

Trả lời