Gia Lai bố trí gần 170 tỷ đồng để thực hiện Chương trình 135

Cập nhật 23/7/2018, 16:07:35

Quan tâm, đầu tư phát triển cho các thôn, làng, các xã đặc biệt khó khăn luôn được tỉnh chú trọng thực hiện. Từ nguồn vốn đầu tư thực hiện Chương trình 135, các cấp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho người dân và tạo mô hình sinh kế để người dân phát triển kinh tế.

Trong năm 2018, tỉnh đã bố trí gần 170 tỷ đồng để thực hiện Chương trình 135 thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, trong đó: Ngân sách Trung ương hơn 154 tỷ đồng, ngân sách tỉnh đối ứng là hơn 15 tỷ đồng. Nguồn vốn trên được đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất cho 65 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới và 238 thôn, làng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đến nay, các địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện cung ứng bò giống sinh sản, giống cây trồng, phân bón, xây dựng kết cấu hạ tầng, đạt được hơn 40% kế hoạch và giải ngân nguồn vốn được hơn 50% kế hoạch.

Thúy Diện, R Piên

 


Lượt xem: 26

Trả lời