Đức cơ: Cán bộ toàn huyện nghe quán triệt Nghị quyết TW9 (Khóa XI)

Cập nhật 01/8/2014, 14:08:34

Huyện ủy Đức Cơ vùa tổ chức hội nghị cán bộ toàn huyện nghe quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương khóa XI. 

 

Tại hội nghị, cán bộ toàn huyện được nghe quán triệt một số nội dung của Chỉ thị số 36 ngày 20/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; và nghe truyền đạt các nội dung trong Nghị quyết số 33 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; các mục tiêu, nhiệm vụ; quan điểm của Đảng về xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam phát triển toàn diện. Cũng tại hội nghị, huyện ủy Đức Cơ yêu cầu ngay sau hội nghị này, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong toàn huyện cần tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW9 (khóa XI) đạt hiệu quả cao nhất; đồng thời lãnh đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020./.

 

Minh Châu(Đài-Đức Cơ)


Lượt xem: 30

Trả lời