Dự ước đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 10,34%

Cập nhật 19/11/2018, 09:11:20

UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các địa phương thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo và hỗ trợ sinh kế từ nguồn vốn, cây, con giống và khoa học, kỹ thuật góp phần tăng năng suất, hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nhằm phấn đấu đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 10,34% .

Tính đến cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Gia Lai còn 13,34%, năm 2018 tỉnh phấn đấu giảm 3% tỷ lệ hộ nghèo. Với kế hoạch đề ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các địa phương thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo và hỗ trợ sinh kế từ nguồn vốn, cây, con giống và khoa học, kỹ thuật góp phần tăng năng suất, hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm cho người dân; tập trung ưu tiên các nguồn lực đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, hạn chế tái nghèo. Từ các chương trình, giải pháp được triển khai thực hiện, tỉnh cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra. Dự ước đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 10,34% .

Thúy Diện, Duy Linh


Lượt xem: 23

Trả lời