Đak Pơ hỗ trợ hộ tham gia liên kết trồng mía theo cánh đồng kỹ thuật

Cập nhật 24/2/2018, 16:02:43

Nhằm khuyến khích phát triển cánh đồng kỹ thuật, tiến đến xây dựng cánh đồng mía lớn trên địa bàn huyện, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Huyện Đak Pơ có chủ trương hỗ trợ chi phí xây dựng cánh đồng mía kỹ thuật cho người dân.

Theo đó, địa phương sẽ thực hiện hỗ trợ 10 triệu đồng/1 ha mía gốc năm thứ nhất và 5 triệu đồng/1 ha mía gốc năm thứ 2 cho các hộ dân khi tham gia vào cánh đồng mía kỹ thuật. Đối tượng được hỗ trợ là những cá nhân, tổ chức tham gia liên kết đất để trồng mía theo hình thức cánh đồng kỹ thuật trên địa bàn huyện Đak Pơ trong thời gian 4 năm. Về quy mô cánh đồng kỹ thuật phải đảm bảo từ 10 ha đến dưới 30 ha. Riêng các trường hợp liên quan đến người dân tộc thiểu số, thì có thể từ 4 ha đến 6 ha trở lên. Nếu là cánh đồng mà người dân tộc thiểu số liên kết với người Kinh để canh tác cánh đồng kỹ thuật thì diện tích phải từ 6 ha trở lên. Trong đó, diện tích đất do người dân tộc thiểu số trực tiếp sản xuất phải chiếm tỷ lệ trên 50% tổng diện tích mía được trồng theo cánh đồng kỹ thuật./.

Lệ Xuân, Duy Linh

 


Lượt xem: 16

Trả lời