Khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đi vào cuộc sống

Cập nhật 02/10/2020, 14:10:28

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đưa ra nhiều chủ trương và quyết sách đúng đắn thể hiện “ý Đảng hợp lòng dân” để đưa sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà gặt hái được những thành tựu to lớn hơn nữa. Cán bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh rất phấn khởi trước thành công của Đại hội và biểu thị quyết tâm cùng đồng tâm hiệp lực, cộng đồng trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu để góp phần đưa Nghị quyết của Đại hội đi vào cuộc sống.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định mục tiêu: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; giữ vững quốc phòng, an ninh; năng động, sáng tạo; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên”. Đại hội đã xác định 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp với 17 nhóm chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025 như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng bình quân hằng năm 8,6% trở lên; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 79,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 35%.Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm từ 0,8% trở lên (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020). Số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 đạt 120 xã trở lên. Số địa phương cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 là 10 địa phương. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 80% trở lên. Tỷ lệ kết nạp đảng viên hằng năm đạt 3% trở lên so với đầu nhiệm kỳ (tương đương 1.800 đảng viên trở lên/năm và 9.000 đảng viên trở lên/nhiệm kỳ).

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại đại hội: ”Để hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đề ra, ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi nội dung của Nghị quyết đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và mỗi người dân; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực sự gương mẫu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân, quyết tâm đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Trên chặng đường phát triển sắp tới, chắc chắn chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề mới nảy sinh, nhiều khó khăn, thách thức mới chưa lường trước. Do vậy, hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải chủ động nâng cao trình độ lý luận, bám sát thực tiễn, gắn bó mật thiết với nhân dân; phải xây dựng một phong cách làm việc nói đi đôi với làm và làm có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và sự kỳ vọng của nhân dân tỉnh nhà. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở mỗi cấp phải nêu cao tinh thần đoàn kết, thực sự gương mẫu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất cao về nhận thức để triển khai thực hiện tốt các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao”.

Đồng thuận cao đối với các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã được thông qua, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã có kế nghiên cứu kỹ nội dung nghị quyết,xây dựng các kịch bản, chương trình hành động để tập trung thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Ông Lưu Trung Nghĩa – Tỉnh ủy viên khóa XVI, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai cho biết: ”Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 tăng trưởng và quy mô của ngành nông nghiệp lớn hơn nhiệm kỳ qua; xác định phát triển nông nghiệp là chủ lực. Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội, Sở NN&PTNT sẽ tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các chương trình trọng điểm phát triển nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp bền vững; phát triển kinh tế xanh, kinh tế rừng thích ứng với biến đổi khí hậu; doanh nghiệp là chủ đạo để liên kết với các hợp tác xã trên cơ sở kiến tạo của các cơ quan Nhà nước để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân”.

Ông Kpă Đô – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai trao đổi: “Là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh về công tác quản lý Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; Ban Dân tộc tỉnh tiếp thu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 để tiếp tục thực hiện tốt các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh nhà trong nhiệm kỳ; đặc biệt là triển khai tốt Nghị quyết 88 của Quốc hội và Nghị quyết số và Nghị quyết 120 của Chính phủ về chương trình đầu tư phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Đây là những quyết sách mà Quốc hội, Đảng, Nhà nước quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước nói chung, trong đó có địa bàn Gia Lai”.

Đại hội đã xác định 04 chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025: Một là, tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.Hai là, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng các vùng động lực.Ba là, đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch. Bốn là, phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ độ che phủ rừng thích ứng với biến đổi khí hậu. Cán bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tin tưởng với kinh nghiệm, trí tuệ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi 04 chương trình trọng tâm trên.

Ông Nguyễn Hoàng Phong – Tỉnh ủy viên khóa XVI, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai cho biết: “Trong nhiệm kỳ 2020-2025, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở tỉnh đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Đoàn viên, thanh niên trong tỉnh tin tưởng, mong muốn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới tiếp tục có nhiều chủ trương và quyết sách đúng đắn trong công tác bồi dưỡng, chăm lo thế hệ trẻ. Từ Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Tỉnh đoàn sẽ triển khai các chương trình, kế hoạch theo chức trách nhiệm vụ được giao để nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh”.

Bà Rơ Chăm H’Déo – Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Gia Lai bày tỏ: “Nhân dân rất phấn khởi trước thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và mong muốn rằng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tập trung xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đặc biệt là làm tốt công tác tổ chức, cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 là một công trình mang dấu ấn trí tuệ tập thể, thể hiện tính khoa học, tính thực tiễn, sáng tạo,có tầm nhìn chiến lược và dài hạn. Đây sẽ là cở sở rất quan trọng để Đảng bộ, chính quyền, các cấp, các ngành, các địa phương trong toàn tỉnh vận dụng sáng tạo vào thực tiễn,lãnh đạo triển khai, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh nhà trong giai đoạn cách mạng mới./.

Hà Đức – Đức Hải – R’Piên – Thanh Sáng


Lượt xem: 50

Trả lời