Kết quả và bài học kinh nghiệm của Gia Lai về tổ chức đại hội Đảng các cấp

Cập nhật 12/10/2020, 09:10:58

Xác định tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng nên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị, đặc biệt là phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo của cấp ủy các cấp và sự đồng thuận cao của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh nên việc tổ chức đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả rất quan trọng; tạo đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh. Mời quý độc giả cùng nhìn lại những kết quả và bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức đại hội Đảng các cấp ở Gia Lai theo tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan của Trung ương về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 248 ngày 09 tháng 8 năm 2019 về thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiên cứu, ban hành Hướng dẫn số 02 ngày 18 tháng 11 năm 2019 về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch để tổ chức đại hội chi bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở bắt đầu vào cuối năm 2019, sau đó tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở.

Ông Hà Xuân Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Uar, huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã lần thứ V, trên tinh thần tiếp thu Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Đảng ủy xã đã tiến hành triển khai các bước theo các văn bản của Trung ương và cấp ủy cấp trên. Đảng bộ xã được Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pa chọn tổ chức đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư do vậy công tác chuẩn bị nhân sự chúng tôi làm rất chặt chẽ từ khâu chuẩn bị tái cử đến tham gia lần đầu theo quy trình 5 bước theo quy định của Chỉ thị 35”.

Bắt đầu từ đầu tháng 4 năm 2020, các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã chỉ đạo tiến hành tổ chức Đại hội đảng cấp cơ sở, kết quả đến ngày 30/6/2020, 954/954 tổ chức cơ sở đảng thuộc 21 Đảng bộ thuộc Tỉnh ủy đã hoàn thành việc tổ chức đại hội, trong đó 46 tổ chức cơ sở đảng được chọn tổ chức đại hội điểm và 25 tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội. Từ tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở, các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý để tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 tại địa phương, đơn vị mình; trong đó thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, chức danh lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm  kỳ 2021-2026.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn Đảng bộ huyện Phú Thiện tổ chức đại hội điểm nhằm rút kinh nghiệm và chọn Đảng bộ huyện Đak Đoa, Đảng bộ thành phố Pleiku tổ chức đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội. Với sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác tổ chức đại hội điểm và đại hội thí điểm đảng bộ cấp huyện thành công tốt đẹp.

Ông Nguyễn Hữu Thọ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đak Đoa, Gia Lai trao đổi: “Ngay từ ban đầu đối với công tác chuẩn bị cho Đại hội từ khâu nội dung đến công tác nhân sự thì chúng tôi đều làm một cách hết sức thận trọng, quyết liệt theo đúng quy trình, đảm bảo các yếu tố cần thiết và đặc biệt là đề cao tính dân chủ trong tất cả các công đoạn từ khâu chuẩn bị nội dung đến công tác nhân sự. Trong quá trình tổ chức đại hội, Đảng bộ huyện luôn nhận sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sự giúp đỡ của các ban Đảng thuộc Tỉnh ủy nên đại hội thành công tốt đẹp”.

Nhờ quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và triển khai công tác chuẩn bị một cách công phu, nghiêm túc; đặc biệt thực hiện tốt công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự; các tiểu ban phục vụ làm việc tích cực, hiệu quả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nên đến ngày 20/8/2020, 21/21 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, tỷ lệ phiếu trúng cử đạt cao (80% trở lên) và cơ bản đúng với đề án nhân sự cấp ủy khóa trước đã chuẩn bị.Công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương không những đảm bảo tiến độ và kế hoạch đề ra mà còn bảo đảm an ninh, an toàn và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ông Nguyễn Đình Tiến, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai nêu: “Góp phần cho thành công của Đại hội Đảng ủy Khối lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thì Đảng ủy Khối nhận được sự quan tâm, chỉ đạo rất sát sao của BTV Tỉnh ủy,rồi sự phối hợp, hỗ trợ giúp đỡ của các ban đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy trong công tác chuẩn bị từ khâu chuẩn bị nội dung đến công tác nhân sự. Sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của BTV Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy đã quyết định đến sự thành công của Đại hội lần này”.

Đặc biệt, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 27 đến ngày 30/9/2020 thu hút sự quan tâm đặc biệt của cán bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Với tinh thần “Đoàn Kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả; đánh giá toàn diện những kết quả của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp với 17 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, trong đó đặc biệt nhấn mạnh 04 chương trình trọng tâm để thực hiện thắng lợi mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025 đó là: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; giữ vững quốc phòng, an ninh; năng động, sáng tạo; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 53 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bầu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí và bầu đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.Các đồng chí được bầu vào cấp ủy khóa mới có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, trí tuệ, uy tín để gánh vác trọng trách mà Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà tin tưởng giao phó.Đại hội bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 18 đồng chí, đại diện cho trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Như chủ đề Đại hội đã xác định, trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để Gia Lai ngày càng phát triển hơn; trong đó xác định 17 chỉ tiêu chủ yếu, để đạt được 17 chỉ tiêu thì phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp hết sức quyết liệt, hết sức cố gắng ngay từ đầu nhiệm kỳ. Trong đó, Đại hội đã xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hai là tập trung các nguồn lực để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sau thu hoạch; phát triển năng lượng tái tạo, du lịch. Thứ ba là xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là ở các vùng động lực và các vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng căn cứ cách mạng. Thứ tư là phát triển lâm nghiệp theo hướng phát triển nhanh, nâng cao độ che phủ rừng như chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư”.

Hà Đức, R’Piên


Lượt xem: 46

Trả lời