Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai tin tưởng, kỳ vọng đất nước tiếp tục gặt hái những thành tựu to lớn từ Đại hội XIII của Đảng

Cập nhật 02/2/2021, 19:02:35

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công rực rỡ, đánh dấu cột mốc phát triển của Đảng và đất nước ta.Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến rất tâm huyết, trí tuệ, đặc biệt là thể hiện sự đồng thuận cao với 12 định hướng phát triển, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với nhiệm kỳ XIII và định hướng tương lai của dân tộc.

Cũng như các Đoàn đại biểu khác, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhận định, các văn kiện trình Đại hội XIII và Nghị quyết của Đại hội là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Từ văn kiện trình Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển, Đại hội đã thống nhất ban hành Nghị quyết, tổng kết sâu sắc thực tiễn của 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới và hoạch định đường lối, chủ trương không chỉ cho nhiệm kỳ XIII mà định hướng phát triển đất nước đến năm 2045. Cùng với 12 định hướng phát triển, 6 nhiệm vụ trọng tâm, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra 3 đột phá chiến lược gồm: “Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển”, “Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao” và “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về  kinh tế và xã hội, về môi trường và quốc phòng, an ninh”phù hợp với quy luật khách quan, thể hiện sự sáng suốt của Đảng ta; đã định hướng cho sự phát triển của các địa phương trong cả nước.

Đồng chí Hồ Phước Thành – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&ĐT Gia Lai cho biết: “Tôi rất tâm đắc với 03 đột phá chiến lược được Đảng ta xác định tại Đại hội XIII sẽ triển khai trong thời gian tới. Đặc biệt, trong Nghị quyết đề cập đến phát triển kinh tế số, xã hội số, công nghệ số… thể hiện sự sáng suốt của Đảng, chúng ta cần phải thực hiện ngay để “đi tắt đón đầu”, hiện thực hóa các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.”

Các đại biểu cũng rất tâm đắc với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra những chủ trương và những giải pháp rất cụ thể để đạt được những mục tiêu trong từng cột mốc lịch sử, dựa trên những cơ sở khoa học vớinhư những cam kết của Đảng với lịch sử và thể hiện “Ý Đảng, hợp lòng dân”.

Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh:Những kết quả đất nước ta đã đạt được sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới có ý nghĩa lịch sử. Cương lĩnh xây dựng đất nước và đường lối của Đảng  ta rất sáng suốt, sáng tạo. Tôi nghĩ rằng, với những nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá nếu chúng ta có những giải pháp cụ thể sẽ hiện thực hóa các mục tiêu sớm nhất trong tương lai.”

Đồng thuận cao với văn kiện và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các đại biểu cũng rất tin tưởng và kỳ vọng với Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII hội đủ các tiêu chuẩn về đức, tài, uy tín; đặc biệt là đồng chí Nguyễn Phú Trọng-Tổng Bí thư khóa XII, Chủ tịch nước tái đắc cử chức Tổng Bí thư khóa XIII sẽ lãnh đạo “con thuyền dân tộc” ngày càng vươn xa biển lớn.

Đồng chí Dương Mah Tiệp – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ia Grai, Gia Lai nói: “Tôi rất kỳ vọng, sau Đại hội XIII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ lãnh đạo đất nước gặt hái nhiều thành tựu to lớn.”

Đồng chí Nguyễn Hồng Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Sê, Gia Lai bày tỏ:Tôi rất phấn khởi về kết quả Đại hội. Với số phiếu của các đại biểu gần như tuyệt đối bầu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư khóa XIII thể hiện “Ý Đảng hợp lòng dân”, đất nước ta nhất định sẽ tiếp tục gặt hái những thành tựu có ý nghĩa lịch sử như mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra.”

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai sẽ quán triệt và triển khai kịp thời Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bằng những chương trình và hành động cụ thể, thiết thực để xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Hà Đức – R’Piên


Lượt xem: 32

Trả lời