Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Cập nhật 01/2/2021, 13:02:53

Sáng nay (1/2), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bước sang ngày làm việc thứ tám, họp phiên Bế mạc, thành công rực rỡ. Thay mặt Đoàn chủ tịch, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên Bế mạc. Dự phiên bế mạc Đại hội có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện các Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu; thanh niên tiêu biểu đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam; các vị đại sứ, đại diện và trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Nhóm phóng viên Hà Đức-Rơ Mah Piên đưa tin từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia- nơi diễn ra Đại hội.

Sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã họp phiên bế mạc. Các đại biểu tin tưởng, kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công rực rỡ; đất nước ta mở ra trang mới, hùng cường, thịnh vượng, rạng rỡ năm châu.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Võ Văn Thưởng-Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí trong đó có 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí.
Với số phiếu gần như tuyệt đối, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Ban Bí thư Trung ương khóa XIII gồm một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII gồm 19 đồng chí; đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ra mắt Đại hội. Đại hội nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ trọng trách Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XIII.
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu cảm ơnĐại hội và các đại biểu dự Đại hội đã tin cậy, tín nhiệm, bầu cá nhân và các đồng chí vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội; đây là trọng trách hết sức lớn lao nhưng vô cùng vinh dự.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Phiên bế mạc Đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Đại hội thành công rực rỡ, đáp lại sự tin tưởng, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong cả nước. Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách quan trọng để lãnh đạo đất nước ta phát triển nhanh, bền vững, hùng cường; tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là đường lối đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế của thời đại. Đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định:Các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc trên lý luận luận và thực tiễn, kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Các văn kiện đã tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với việc nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh năm 1991, tổng kết 10 năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011- 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 và xác định mục tiêu, phương hướng tầm nhìn đến năm 2030, tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045″.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đại hội đã tiến hành rất nghiêm túc, sáng suốt lựa chọn và bầu các đồng chí đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đại hội đã giao trọng trách cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Nhận rõ trách nhiệm to lớn trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, Ban Chấp hành TW khóa XIII nguyện đoàn kết một lòng, toàn tâm, toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực trình độ, bàn lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phát huy trí tuệ, đem hết sức mình cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ to lớn đã được Đại hội lần này xác định”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc ta; ra sức thi đua, phấn đấu, tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để xây dựng nước Việt Nam hùng cường, giàu mạnh, rạng rỡ trên trường quốc tế.

Những thông tin chi tiết về diễn biến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chúng tôi sẽ chuyển đến quý độc giả trong bản tin tiếp theo.

Hà Đức – R’Piên


Lượt xem: 15

Trả lời