Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Cập nhật 01/2/2021, 18:02:42

Sáng nay (1/2), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bước sang ngày làm việc thứ tám, họp phiên Bế mạc, thành công rực rỡ. Thay mặt Đoàn chủ tịch, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên Bế mạc. Dự phiên Bế mạc Đại hội có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng từ khóa III đến khóa VII, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; đại diện các Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu; thanh niên tiêu biểu đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam; các vị đại sứ, đại diện và trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Nhóm phóng viên Hà Đức-Rơ Mah Piên đưa tin từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia- nơi diễn ra Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Võ Văn Thưởng-Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí trong đó có 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí.

Với số phiếu gần như tuyệt đối, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ban Bí thư Trung ương khóa XIII gồm một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII gồm 19 đồng chí; đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ra mắt Đại hội. Đại hội nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ trọng trách Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XIII.
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu cảm ơn Đại hội và các đại biểu dự Đại hội đã tin cậy, tín nhiệm, bầu cá nhân và các đồng chí vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội; đây là trọng trách hết sức lớn lao nhưng vô cùng vinh dự.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, nhấn mạnh  những thành tựu của 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, đặc biệt, trong 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) đã tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thành tựu to lớn đã đạt được là sự kết tinh sức sáng tạo của quá trình phấn đấu liên tục, bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta qua.

Nghị quyết Đại hội đã nêu rõ mục tiêu tổng quát và những mục tiêu cụ thể đó “phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”; đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triến, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với nhiều nội dung rất quan trọng, khẳng định, Đại hội thành công rất tốt đẹp sau 8 ngày làm việc với tinh thần “Đoàn Kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển”, đáp lại sự tin tưởng, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đại hội khẳng định, Đảng ta tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đường lối đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Các văn kiện thông qua Đại hội lần này trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận của thực tiễn, kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ mới, thực hiện bằng được mục tiêu phát triển tổng quát đã nêu trong Báo cáo chính trị đó là:  Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách quan trọng để định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, toàn diện quá trình triển khai tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Đảng ta sẽ tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; tiếp tục nâng cao bản lĩnh, năng lực lãnh đạo cầm quyền trong hoạch định và thực hiện đường lối, chính sách phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu hướng phát triển của thời đại; kịp thời cụ thể hóa, thể chế hóa, triển khai thực hiện đúng, hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, khắc phục sự yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc, cơ chế, quy định, kỷ cương, kỷ luật của Đảng gắn với thực hành dân. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc và Nhân dân tin tưởng, giao phó.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng – nhấn mạnh:Đại hội đã bầu 200 đồng chí vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiêu biểu cho hơn 5 triệu đảng viên có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách mà Đảng và Nhân dân giao phó…. Nhận rõ trách nhiệm to lớn trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nguyện đoàn kết một lòng, toàn tâm toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phát huy trí tuệ, đem hết sức mình, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ to lớn đã được Đại hội lần này xác định.”

Nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, Cương lĩnh của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, ngọn cờ chiến đấu, ngọn cờ quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phấn đấu vì một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc ta; ra sức thi đua, phấn đấu, tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu: “Đến giờ phút này chúng ta có thể vui mừng báo cáo với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân rằng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ta đã thành công rất tốt đẹp. Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và chân thành cảm ơn các cấp ủy, tổ chức đảng, các đồng chí lão thành cách mạng, các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể nhân dân, toàn thể cán bộ, đảng viên, các nhân sỹ, trí thức cùng đông đảo nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài đã tham gia nhiệt tình, trách nhiệm và đóng góp những ý kiến quý báu vào dự thảo các văn kiện Đại hội, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội. Đại hội xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế đã tham dự Khai mạc, Bế mạc, gửi điện, thư chúc mừng Đại hội biểu thị những tình cảm hữu nghị và đoàn kết tốt đẹp đối với Đảng ta, nhân dân ta và đất nước ta.”

Trong không khí chào mừng Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (03/02/1930 – 03/02/2021) và đón Xuân Tân Sửu 2021 đang về, mang theo những điều tốt lành, Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp, càng nhân lên niềm tự hào và tin tưởng sâu sắc vào sức mạnh, bản lĩnh và ý chí của toàn Đảng, toàn dân tộc vào tương lai tươi sáng của đất nước ta. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước đón mùa Xuân mới và Tết Cổ truyền của dân tộc gặt hái những thành công, chung sức đồng lòng xây dựng nước Việt Nam hùng cường, giàu mạnh.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Thành công của Đại hội có ý nghĩa quan trọng về sự phát triển của Đảng và đất nước ta, càng động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn dân ta ra sức thi đua, xây dựng đất nước hùng cường, giàu mạnh, rạng rỡ năm châu.

Hà Đức – R’Piên


Lượt xem: 8

Trả lời