Công văn số 1633 của UBND tỉnh Gia Lai về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 theo Thông báo số 283/TB-VPCP ngày 08/8/2020 của Văn phòng Chính phủ

Cập nhật 10/8/2020, 15:08:33

Công văn số 1633 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 theo Thông báo số 283/TB-VPCP ngày 08/8/2020 của Văn phòng Chính phủ


Lượt xem: 83

Trả lời