Công văn số 1068 UBND tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 tại Thông báo số 182/TB-VPCP ngày 15/5/2020 của Văn phòng Chính phủ

Cập nhật 21/5/2020, 08:05:37

Về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 tại Thông báo số 182/TB-VPCP ngày 15/5/2020 của Văn phòng Chính phủ


Lượt xem: 222

Trả lời