Công an huyện Đức Cơ tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật

Cập nhật 14/1/2018, 13:01:11

Công an huyện Đức cơ vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật cho gần 40 đối tượng đang quản lý, giáo dục tại cộng đồng.

Tại đây, các đối tượng được tuyên truyền về chủ trương phát triển kinh tế xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta. Nội dung tuyên truyền cũng tập trung vào những vấn đề cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh và huyện năm 2017, những thủ đoạn chống phá của phản động Fulro lưu vong và các đối tượng phản động trong và ngoài nước. Sau khi được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, các đối tượng đang được quản lý giáo dục tại cộng đồng sẽ về địa phương thông tin, tuyên truyền cụ thể đến từng người thân trong gia đình và cộng đồng dân cư để họ chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước./.

Minh Châu


Lượt xem: 27

Trả lời