Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

Cập nhật 09/12/2021, 15:12:46

Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành Chương trình hành động số 24-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Theo đó, chương trình nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; xây dựng tổ chức công đoàn và đội ngũ công nhân lao động tỉnh Gia Lai ngày càng lớn mạnh, hiện đại. Đặc biệt, đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng; có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của công nhân lao động. Chương trình đặt ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025, có 55 nghìn đoàn viên công đoàn, hầu hết doanh nghiệp có 25 công nhân lao động trở lên có tổ chức công đoàn; 80% trở lên doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thỏa ước lao động tập thể. Đến năm 2045, hầu hết người lao động tại cơ sở là đoàn viên công đoàn; 99% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thỏa ước lao động tập thể. Chương trình cũng nêu rõ các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cụ thể, đồng thời phân công rõ trách nhiệm thực hiện của các tổ chức Đảng nhằm thực hiện chương trình có hiệu quả, đảm bảo mục đích yêu cầu đề ra./.

  BT Ngô Thanh


Lượt xem: 11

Trả lời