Chư Pah phấn đấu nâng số tiêu chí nông thôn mới bình quân/xã lên 14 tiêu chí trong năm 2023

Cập nhật 30/1/2023, 13:01:26

 Nâng số tiêu chí nông thôn mới (NTM) bình quân/xã lên 14 tiêu chí so với 13 tiêu chí của năm 2022 là mục tiêu huyện Chư Pah phấn đấu trong năm 2023.

 Để đạt mục tiêu đề ra, huyện Chư Pah đã và đang tập trung triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ; huy động sự đóng góp của doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM. Ngoài ra địa phương cũng thực hiện lồng ghép nguồn vốn các chương trình, dự án vào vốn chương trình xây dựng NTM để tăng vốn đầu tư và xác định đây là giải pháp quan trọng để sớm hoàn thành các tiêu chí NTM. Cùng với nâng số tiêu chí NTM bình quân/xã; huyện Chư Pah phấn đấu trong năm 2023 tiếp tục duy trì 04 xã đạt chuẩn NTM (gồm: Nghĩa Hưng, Ia Nhin, Nghĩa Hòa và Hòa Phú); đồng thời tiếp tục tập trung các nguồn lực để đầu tư cho xã Ia Mơ Nông đạt chuẩn NTM và làng Phung (xã Ia Mơ Nông) đạt chuẩn NTM trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số./.

Mỹ Tiến, Minh Trung


Lượt xem: 15

Trả lời