Cách mạng Tháng Tám – Bản anh hùng ca bất tử

Cập nhật 18/8/2018, 09:08:39

Cách đây 73 năm, chỉ trong khoảng hai tuần cuối tháng 8/1945, toàn thể dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, Mặt trận Việt Minh và lãnh tụ Hồ Chí Minh, đã nhất tề vùng lên tiến hành Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền, quyết định vận mệnh của dân tộc. Từ thân phận nô lệ, Tổ quốc Việt Nam đã độc lập, tự do, có quyền tự quyết; nhân dân Việt Nam trở thành người chủ và làm chủ trong một chế độ dân chủ cộng hòa. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã làm rung chuyển và chấn động hệ thống thuộc địa, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và đi vào lịch sử dân tộc như một bản anh hùng ca bất tử.

Thành quả to lớn đó trước hết thuộc về sự nghiệp cách mạng của toàn thể nhân dân Việt Nam; trong đó, vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tiền đề và hết sức quan trọng khi Người đã nắm chắc thời cơ, và cũng chính Người, khi thời cơ chín muồi đã “chớp lấy” kịp thời nhất, cùng toàn Đảng, toàn dân tộc đưa Cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vĩ đại.

Với sự trở về nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8 của Đảng họp tháng 5/1941 đã hoàn chỉnh chủ trương chuyển hướng chiến lược cách mạng của Đảng, mở ra con đường đi tới thắng lợi của cuộc đấu tranh yêu nước, giải phóng dân tộc của nhân dân ta. Với sự ra đời của Mặt trận Việt Minh, lần đầu tiên Mặt trận Dân tộc Thống nhất đã trở thành hiện thực và phát huy vai trò mạnh mẽ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, đặc biệt là sự lãnh đạo và trực tiếp chỉ đạo của Hồ Chí Minh, Mặt trận Việt Minh không chỉ làm cho khối đại đoàn kết dân tộc được mở rộng, củng cố, mà còn nâng lực lượng của khối đại đoàn kết đó lên một trình độ mới. Kết quả là chỉ trong khoảng hai tuần, dưới sự đồng sức, đồng lòng của đồng bào cả nước; Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã diễn ra một cách mau lẹ, đầy bản lĩnh và sáng tạo, giành thắng lợi hoàn toàn trong cả nước.

Ngày 19/8/1945 – 73 năm đã đi qua, nhưng ký ức hồi sinh của cả một dân tộc thì không bao phai mờ; và Cách mạng Tháng Tám vẫn là một sự kiện diệu kỳ – một bản anh hùng ca bất tử của lịch sử dân tộc Việt Nam và nhân loại./.

BT Mỹ Tiến


Lượt xem: 32

Trả lời