Bộ Y tế trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV liên quan đến mức hỗ trợ đóng BHYT cho HSSV

Cập nhật 28/2/2023, 16:02:24

Sau đây là một số nội dung Bộ Y tế trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Liên quan đến việc đề nghị tăng mức hỗ trợ đóng BHYT cho học sinh, sinh viên từ 30% lên 50% là đối tượng sống phụ thuộc vào bố mẹ chưa có thu nhập, cụ thể như sau:

Chính sách BHYT nước ta hướng tới mọi người dân, người lao động, trong đó có HSSV. Nhờ sự  ưu việt, thiết thực về quyền lợi, giàu tính nhân văn nên BHYT HSSV đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của toàn xã hội, sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Chính phủ. Bộ Y tế sẽ tổng hợp tham mưu báo cáo Chính phủ xem xét trình Quốc hội trong quá trình sửa đổi Luật BHYT đảm bảo sự công bằng, phù hợp giữa các nhóm đối tượng và quy định của pháp luật.  

Đối với việc sớm ban hành Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã giai đoạn 2021 – 2030, vì Quyết định số 4667 về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2020 đã hết hiệu lực, không còn phù hợp với xây dựng nông thôn mới hiện nay và thay đổi thời gian thẩm định lại Trạm Y tế đạt chuẩn là 05 năm thẩm định lại 1 lần.

Vấn đề này Bộ y tế đã có văn bản số 949 ngày 9/2/2021 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tổ chức đánh giá và đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020 theo Quyết định số 4667 ngày 7/11/2014, trên cơ sở đó xây dựng bộ tiêu chí cho giai đoạn mới, dự kiến sẽ ban hành trong năm 2023. Trong giai đoạn chưa ban hành bộ tiêu chí mới  các địa phương tiếp tục thực hiện các nội dung trong bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã ban hành tại Quyết định số 4667 của Bộ Y tế cho đến khi có hướng dẫn mới.

BT: Lệ Xuân


Lượt xem: 2

Trả lời