Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Gia Lai gửi đến trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Cập nhật 26/2/2023, 16:02:19

 Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai gửi đến trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV về nội dung: Theo quy định tại số thứ tự 6, cột 3, Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ – CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ và khoản 1 Điều 30 Luật Bảo vệ môi trường thì tất cả các công trình có sử dụng đất lúa đều phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, ảnh hưởng đến việc phát triển của địa phương, với các công trình quy mô nhỏ, ít vốn, sử dụng đất lúa không đáng kể thực hiện theo quy định nêu trên dẫn đến tiến độ đầu tư không đảm bảo, công trình tăng vốn, hiệu quả đầu tư giảm.

Theo đó, cử tri tỉnh Gia Lai đề nghị làm rõ và hướng dẫn cụ thể để thực hiện quản lý.

Đối với kiến nghị này, Bộ Tài Nguyên và Môi trường trả lời như sau: Điểm c khoản 1, Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường quy định “đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên là yếu tố nhạy cảm về môi trường”; điểm đ khoản 3, điểm đ khoản 4 và khoảng 1 Điều 30 Luật Bảo vệ môi trường quy định dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử đất có yếu tố nhạy cảm về môi trường phải thực hiện đánh giá tác động môi trường. Trên cơ sở đó, tại Phụ lục III và IV Nghị định số 08/2022/NĐ-CP đã quy định dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên có diện tích chuyển đổi theo thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai phải thực hiện đánh giá tác động môi trường. Trong đó, nếu thuộc thẩm quyền chấp thuận chuyển đổi của Thủ tướng Chính phủ (từ 10 ha trở lên) do Bộ Tài Nguyên và Môi trường thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Nếu thuộc thẩm quyền chấp thuận chuyển đổi của HĐND cấp tỉnh (dưới 10 ha) do UBND cấp tỉnh thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Quy định này nhằm đồng nhất thẩm quyền quản lý ở các cấp giữa pháp luật về bảo vệ môi trường với pháp luật về đất đao và phát luật khác có liên quan.

Qua triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường trong gần 1 năm qua, có một số địa phương đề xuất việc bổ sung quy định quy mô tối thiểu (cận dưới) của diện tích cần chuyển đổi đối với các dự án này để tập trung thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ quy mô ở mức vừa trở lên. Qua đó, sẽ giúp giảm đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường, đặc biệt đối với các dự án đầu tư công xây dựng trụ sở các cơ quan, trường học, cơ sở y tế, trụ sở nhà văn hóa, công trình công cộng, khu tái định cư…

Hiện nay, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã giao Tổng cục Môi trường chủ động phối hợp, đề nghị các địa phương rà soát, tổng hợp, thống kê các trường hợp thuộc đối tượng này sẽ có báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét./.

BT: Ngô Thanh


Lượt xem: 2

Trả lời