Tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Cập nhật 03/3/2021, 16:03:35

Đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải bảo đảm các tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, cụ thể:

Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu; có điều kiện tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đang công tác tại cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước nói chung phải là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu; có tư tưởng chính trị vững vàng; có năng lực xây dựng chính sách và khả năng tổ chức hoạt động giám sát, có chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với vị trí dự kiến; thể hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, không vi phạm quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

Về tiêu chuẩn, điều kiện của đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách

Ngoài các tiêu chuẩn chung, người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách ở các cấp phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

– Có trình độ đào tạo đại học trở lên (đối với cấp tỉnh và cấp huyện).

– Ở cấp tỉnh: Cán bộ ứng cử PCT HĐND chuyên trách phải là Tỉnh ủy viên trở lên (trong đó phải có 01 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ), đang giữ chức vụ từ Giám đốc sở hoặc tương đương trở lên và đã được quy hoạch PCT Hội đồng nhân dân, PCT Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên; cán bộ ứng cử Trưởng ban chuyên trách của Hội đồng nhân dân phải giữ chức vụ từ PGĐ sở hoặc tương đương trở lên; ứng cử Phó Trưởng ban chuyên trách của Hội đồng nhân dân phải giữ chức vụ từ Trưởng phòng hoặc tương đương trong các sở, ban, ngành ở cấp tỉnh trở lên.

– Ở cấp huyện: Cán bộ ứng cử PCT  Hội đồng nhân dân chuyên trách phải là Huyện ủy viên, giữ chức vụ từ Trưởng phòng hoặc tương đương ở cấp huyện trở lên và đã được quy hoạch PCT  Hội đồng nhân dân, PCT Ủy ban nhân dân cấp huyện trở lên; cán bộ ứng cử Trưởng ban chuyên trách của Hội đồng nhân dân phải giữ chức vụ từ phó trưởng phòng hoặc tương đương ở cấp huyện trở lên; ứng cử phó trưởng ban của Hội đồng nhân dân phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên từ 05 năm trở lên và đã được quy hoạch vào chức vụ từ phó trưởng phòng hoặc tương đương ở cấp huyện trở lên.

Đối với các đồng chí dự kiến bố trí làm Trưởng các ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện kiêm nhiệm, cần có năng lực, trình độ, sức khỏe và thời gian để đáp ứng yêu cầu công việc.

– Ở cấp xã: Cán bộ ứng cử PCT Hội đồng nhân dân chuyên trách phải là cấp ủy viên, nơi nào có điều kiện thì bố trí ủy viên thường vụ đảng ủy cấp xã. Căn cứ tình hình cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện đối với cán bộ ứng cử PCT Hội đồng nhân dân chuyên trách cấp xã./.

Thiên Thanh,  Đào Hiền


Lượt xem: 73

Trả lời